Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Nawiązując do tradycji zachodnioeuropejskich szkół wyższych Biuro Karier UJ (obecnie Sekcja Karier) rozpoczęło badanie losów zawodowych absolwentów realizując pierwszy projekt wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu (wówczas Wydział Ochrony Zdrowia) Collegium Medicum UJ. Badaniem objęto absolwentów rocznik 2005/2006 i osiągnięto ponad 70% poziom zwrotów. W 2007 roku pracownicy Biura realizowali także projekt Career Global Net (Program Leonardo da Vinci), czerpiąc z doświadczeń partnerskich uczelni w Irlandii i Finlandii m.in. w zakresie realizacji tego typu badań wśród absolwentów. Kolejnym etapem było wdrożenie przez Biuro Karier UJ w 2008 roku ogólnouczelnianego, cyklicznego monitoringu losów zawodowych absolwentów. Realizowane badanie dostarcza użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, absolwentom oraz pracodawcom.

W 2010 roku, w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, Biuro Karier UJ zostało powołane na lidera grupy zadaniowej „Badanie losów absolwentów". Funkcja ta umożliwiła podzielenie się z innymi małopolskimi uczelniami wiedzą i doświadczeniem w realizacji tego rodzaju badań. W 2013 roku badania losów zawodowych absolwentów zostały włączone do Sekcji Analiz Jakości Kształcenia.

Aktualne informacje dotyczące realizacji badań losów zawodowych absolwentów dostępne są pod nowym adresem: www.jakosc.uj.edu.pl/badania/mla